ඒ අනුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාර ව සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂාවන පරිදි අදාළ පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙස සියලු ම විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.